Polityka prywatności i plików cookie
Serwisów internetowych funkcjonujących w domenie effectglass.eu
(dalej także jako „Polityka prywatności")

Effect Glass S.A. z siedzibą w Kielcach jako podmiot prowadzący serwisy internetowe funkcjonujące w domenie „effectglass.eu” (dalej także jako: „Effectglass”), pragnie poinformować, że przywiązuje szczególną wagę do przestrzegania zasad ochrony danych osobowych.

Naszym celem jest zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony Twoich danych osobowych zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej także jako: „RODO”).

Niniejsza Polityka prywatności znajduje zastosowanie do:
- przetwarzania danych osobowych w związku z korzystaniem przez użytkownika ze strony internetowej www.effectglass.eu, w tym korzystania z usług udostępnianych za pośrednictwem tej strony internetowej (drogą elektroniczną),
- przetwarzania danych osobowych w związku z reklamacjami dotyczącymi korzystana przez użytkownika ze strony internetowej www.effectglass.eu

I. Ochrona Danych Osobowych

Czym są dane osobowe.
Dane osobowe to wszystkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym wizerunek, nagranie głosu, dane o lokalizacji, dane kontaktowe, informacje zawarte w korespondencji, informacje gromadzone za pośrednictwem sprzętu rejestrującego lub innej podobnej technologii.

Administrator danych osobowych.
Informujemy, że administratorem Twoich danych osobowych jest:
Effect Glass S.A. z siedzibą w Kielcach ul. Hauke – Bosaka 2, 25-214 Kielce, tel. 413482070, e-mail recepcja@effectglass.eu

Effect Glass S. A. zamieszcza w serwisach internetowych funkcjonujących w domenie: effectglass.eu odnośniki do innych serwisów internetowych. Effect Glass S. A. zaleca wszystkim użytkownikom, aby każdorazowo zapoznawali się z regułami przetwarzania ich danych osobowych i zasadami dotyczącymi plików cookie obowiązującymi na stronach, do których zostają skierowani przy użyciu odnośników zamieszczonych w serwisach internetowych prowadzonych przez Effect Glass S. A.

Jakie dane osobowe mogą być przetwarzane w związku z korzystaniem z serwisu internetowego.

Przetwarzanie Twoich danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego może mieć miejsce, w szczególności:
- W związku z reklamacją dotyczącą korzystania z serwisu internetowego – dla złożenia i rozpatrzenia reklamacji wymagane jest bowiem podanie danych osobowych.
- W związku z przekazywaniem prze Ciebie danych osobowych przekazywanych Effect Glass S.A. za pośrednictwem formularza rekrutacyjnego udostępnionego na stronie internetowej: https://praca.effector.pl/ stanowiącej podstronę witryny www.effectglass.eu.
- W związku z zapisywaniem danych mogących stanowić dane osobowe w logach systemowych, tj. oprogramowaniu zapamiętującym i zapisującym działania i zdarzenia związane z funkcjonowaniem serwisu internetowego. Logi systemowe serwisu internetowego przechowują: czas wejścia do serwisu internetowego, IP, „user agent” przeglądarki, URL wywoływanej strony. Przy czym dane te są przetwarzane wyłącznie w celu świadczenia Użytkownikowi usługi dostępu do treści zawartych w serwisie internetowym oraz w celach administracyjnych i technicznych, w tym dla zapewnienia bezpieczeństwa systemu informatycznego.
- W związku z wykorzystaniem Google Analytics. Google Analytics to narzędzie służącego do prowadzenia analiz sieciowych spółki Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google”). Dane gromadzone z wykorzystaniem tego narzędzia są wykorzystywane do celów analitycznych i statystycznych w zakresie korzystania z serwisu internetowego oraz dla celów optymalizacji korzystania przez użytkownika z serwisu internetowego. Google Analytics wykorzystuje pliki cookie, które są przechowywane na Twoim komputerze i umożliwiają analizę korzystania przez Ciebie z serwisu internetowego. Google używa danych Google Analytics, by świadczyć  usługę pomiarową Google Analytics. Identyfikatory, np. pliki cookie i identyfikatory instancji aplikacji, służą do pomiarów interakcji użytkowników z witrynami lub aplikacjami klientów. Adresów IP używa się natomiast do ochrony usługi Google Analytics i informowania klientów, skąd pochodzą ich użytkownicy. Google może również przekazywać te informacje stronom trzecim zgodnie z wymogami prawa lub jeśli te strony trzecie przetwarzają te dane w imieniu Google. Adres IP przesyłany przez Twoją przeglądarkę w związku ze stosowaniem Google Analytics nie jest powiązywany z innymi danymi Google. Dokonując zmiany ustawień przeglądarki, możesz uniemożliwić przechowywanie plików cookie. Ponadto, możesz uniemożliwić Google rejestrowanie danych związanych z korzystaniem ze strony wygenerowanej przez pliki cookie (w tym adres IP) i przetwarzanie tych danych przez pobranie i zainstalowanie wtyczki przeglądarki dostępnej pod adresem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl
lub https://chrome.google.com/webstore/detail/google-analytics-opt-out/fllaojicojecljbmefodhfapmkghcbnh?hl=en
- W ramach korzystania z Google Analitycs zbieramy również informacje aktywności użytkowników w serwisie internetowym za pomocą tagów. Tagi to drobne fragmenty kodu witryny internetowej, umożliwiające m.in. pomiar ruchu i zachowania użytkowników, zbieranie informacji o skuteczności reklam online i kanałów społecznościowych, korzystanie z remarketingu i kierowania reklam na grupę docelową oraz testowanie i ulepszanie witryny.
- W związku z wykorzystaniem plików cookie, innych niż pliki cookie Google Analytics. Cookie są to małe pliki tekstowe zawierające dane zapisywane w momencie odwiedzenia strony internetowej, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników (np. komputerach), przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Więcej na temat cookie znajdziesz w sekcji „Wykorzystanie plików cookie w serwisie internetowym” poniżej.

 

Cel oraz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych.

Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora Effect Glass S.A.:

a. w celu świadczenia usług – w oparciu o przesłankę zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną [art. 6 ust. 1 lit. b) RODO], w związku z art. 18 i 19 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną - podanie danych w tym celu jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne dla prawidłowego świadczenia usług drogą elektroniczną,

b. w celu rozpatrywania reklamacji – w oparciu o przesłankę zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną [art. 6 ust. 1 lit. b) RODO], w związku z art. 18 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną - podanie danych w tym celu jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne dla prawidłowego świadczenia Usług lub w oparciu o przesłankę prawnie uzasadnionego interesu administratora danych osobowych [art. 6 ust. 1 lit. f) RODO] – podanie danych w tym celu jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne dla rozpatrzenia reklamacji,

c. w celach analitycznych i statystycznych w zakresie korzystania z serwisu internetowego oraz dla celów optymalizacji korzystania przez użytkownika z serwisu internetowego – w oparciu o prawnie uzasadniony interes administratora danych osobowych [art. 6 ust. 1 lit. f) RODO] – podanie danych w tym celu jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne dla celów analitycznych i statystycznych oraz optymalizacji korzystania z serwisu internetowego, co stanowi prawnie uzasadniony interes administratora danych.

d. w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji
- w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji (dotyczy to danych osobowych wskazanych w Kodeksie Pracy m.in. Pani/Pana imię i nazwisko, doświadczenie zawodowe, dane kontaktowe wykształcenie); przetwarzanie następuje w ramach obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia o ochronie danych osobowych – RODO;
-  na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych, które nie zostały wskazane
w Kodeksie pracy lub innych przepisach prawa (dotyczy to m.in. takich danych jak: Pani/Pana, wizerunek, zainteresowania), które zostały zawarte w Pani/Pana zgłoszeniu rekrutacyjnym obejmującym cv, list motywacyjny; podanie dodatkowych danych osobowych nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji a także nie powoduje niekorzystnego traktowania w toku procesu rekrutacyjnego; przetwarzanie następuje na podstawie 6 ust. 1 lit. a) RODO;

e. w celu prowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych, w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w tym celu; podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w ramach przyszłych rekrutacji stanowi 6 ust. 1 lit. a) RODO.

Komu przekazujemy Twoje dane osobowe.
W granicach określonych przepisami prawa możemy przekazywać Twoje dane osobowe następującym podmiotom:
- podmiotom zapewniającym obsługę lub udostępniającym Administratorowi systemy teleinformatyczne, usługi rekrutacyjne, narzędzia finansowe, przedsiębiorcom świadczącym usługi dostawy lub utrzymania oprogramowania, służącego do obsługi lub zarządzania stronami internetowymi, w tym narzędzi służących do analizy i budowania statystyk wykorzystania stron internetowych naszym doradcom, w tym prawnym,
- organom i podmiotom upoważnionym do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa.

Czy stosujemy zautomatyzowane podejmowanie decyzji?
W ramach serwisu internetowego nie stosujemy zautomatyzowanego podejmowania decyzji (w tym profilowania) w rozumieniu art. 22 RODO. Jeśli zdecydujemy się na stosowanie takich procesów w przyszłości, przekażemy Ci stosowną informację.

Czy dane są przekazywane do krajów spoza EOG?
Dane osobowe co do zasady nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG), z wyjątkiem przekazywania, do którego może dojść w związku z wykorzystaniem Google Analytics. Niemniej w przypadku Google Analytics informacje na temat korzystania przez Ciebie z serwisu internetowego są zwykle przesyłane na serwery Google w państwach należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego w celu anonimizacji adresu IP, tak aby wykluczyć możliwość powiązania go z konkretną osobą. Po anonimizacji, skrócony adres IP jest przekazywany do serwera Google w USA i tam przechowywany. Pełny adres IP jest przekazywany do serwera Google w USA i tam przechowywany jedynie w wyjątkowych przypadkach.

Zarazem zawsze przed przekazaniem danych osobowych upewniamy się, że dane państwo trzecie lub odbiorca w takim państwie gwarantuje niezbędny odpowiedni poziom ochrony danych, w szczególności poprzez:

a) współpracę z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej,

b) stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską,

c) stosowanie wiążących reguł korporacyjnych, zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy,

d) w razie przekazywania danych do USA – współpracę z podmiotami uczestniczącymi w programie Tarcza Prywatności (Privacy Shield), zatwierdzonym decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2016/1250 z dnia 12 lipca 2016 r. w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA (lista podmiotów z USA uczestniczących w tym programie dostępna jest pod adresem: https://www.privacyshield.gov/list).

Google jest uczestnikiem Tarczy Prywatności.

Okres przechowywania danych osobowych.
Okres przetwarzania danych zależy od rodzaju świadczonej Usługi i celu przetwarzania.

W przypadku przetwarzania danych w celu świadczenia Usług, dane będą przetwarzane przez okres świadczenia Usługi, a następnie maksymalnie do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń.

W przypadku przetwarzania danych osobowych w celu realizacji reklamacji, dane będą przetwarzane do czasu rozpatrzenia reklamacji, a następnie maksymalnie do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń.

Dane zapisane w plikach cookie przechowywane są przez czas odpowiadający cyklowi życia cookie zapisanych na urządzeniu użytkownika, okresy te wskazane zostały w sekcji „Wykorzystanie plików cookie w serwisie internetowym”.

Czas przechowywania danych pozyskanych przez Google Analytics wynosi 26 miesięcy.

Przysługujące Ci prawa.
Zgodnie z RODO przysługują Ci następujące prawa:

1) prawo dostępu do przetwarzanych danych – na tej podstawie osoba, której dane dotyczą, uprawniona jest do uzyskania od administratora danych informacji o przetwarzaniu danych osobowych – w tym o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, podstawie prawnej przetwarzania, planowanym okresie przetwarzania oraz o odbiorcach, którym dane są ujawniane – a także do uzyskania kopii danych osobowych, które są przez administratora danych przetwarzane,

2) prawo do sprostowania danych – na tej podstawie osoba, której dane dotyczą, ma prawo zwrócenia się do administratora danych z wnioskiem o sprostowanie nieprawidłowych lub uzupełnienie niekompletnych danych osobowych, które tej osoby dotyczą,

3) prawo do usunięcia danych – na tej podstawie osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądać od administratora danych niezwłocznego usunięcia swoich danych osobowych, w przypadku, gdy dane osobowe nie są już niezbędne do realizacji celów, w których zostały zebrane lub gdy osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę będącą jedyną podstawą prawną przetwarzania (nie ma to wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem zgody),

4) prawo do ograniczenia przetwarzania – na tej podstawie osoba, której dane dotyczą, ma prawo zwrócenia się do administratora danych z żądaniem ograniczenia przetwarzania, w przypadku, gdy:
- istnieje prawdopodobieństwo nieprawidłowości danych osobowych (do czasu sprawdzenia przez administratora danych ich prawidłowości),
- przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania,
- ustał cel przetwarzania danych osobowych przez administratora danych, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania,

5) prawo do przenoszenia danych – na tej podstawie osoba, której dane dotyczą – i której dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany na podstawie zgody osoby lub zawartej umowy – ma prawo żądać od administratora danych udostępnienia (w powszechnie używanym formacie pozwalającym na odczyt) danych przez siebie dostarczonych lub przesłania ich do innego administratora (jeżeli istnieją w tym zakresie techniczne możliwości),

6) prawo do cofnięcia zgody – jeżeli przetwarzanie realizowane jest w oparciu o zgodę, zgoda może być w każdym czasie cofnięta przez osobę, której dane dotyczą (nie ma to jednak wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem zgody),

7) prawo do sprzeciwu – na tej podstawie osoba, której dane dotyczą, ma prawo sprzeciwić się  przetwarzaniu dotyczących jej danych, które odbywa się w oparciu o usprawiedliwiony cel administratora danych (sprzeciw powinien zawierać uzasadnienie), chyba że administrator danych wykaże istnienie nadrzędnych podstaw do przetwarzania, w przypadku jednak gdy sprzeciw dotyczy przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych brak jest konieczności uzasadniania sprzeciwu, administrator musi zastosować się do sprzeciwu.

W celu zrealizowania praw przysługujących Ci na gruncie przepisów z zakresu ochrony danych osobowych, możesz skontaktować się z administratorem:
a) pisemnie – na adres korespondencyjny: ul. Hauke – Bosaka 2, 25-214 Kielce,
b) ustnie – pod numerem telefonu + 413482070 lub do protokołu w siedzibie: ul. Hauke – Bosaka 2, 25-214 Kielce, lub
c) pocztą elektroniczną – na adres:  recepcja@effectglass.eu lub ochronadanychosobowych@effectglass.eu

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne powszechnie obowiązujące przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, osoba, której dane dotyczą, może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 

II. Wykorzystanie plików cookie w serwisie internetowym

W celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania serwisu internetowego oraz świadczenia usług na najwyższym poziomie serwis internetowy wykorzystuje tzw. cookie.  

Cookie są to małe pliki tekstowe zawierające dane zapisywane w momencie odwiedzenia strony internetowej, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników (np. komputerach), przeznaczone do korzystania ze stron internetowych.

W serwisie internetowym stosowane są pliki cookie:
- „stałe” – tj. pliki, które pozostają w urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookie albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika,
- „sesyjne” – tj. pliki tymczasowe, które pozostają w urządzeniu użytkownika do momentu wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Serwis internetowy korzysta z plików cookie własnych oraz z plików cookie podmiotu trzeciego – w związku z korzystaniem z Google Analytics. 

Serwis internetowy wykorzystuje następujące rodzaje plików cookie:

Nazwa cookie

Rodzaj cookie

Standardowy okres przechowywania cookie

Zastosowanie

_gat lub _dc_gtm_{property-id}

stały

1 minuta

Plik Google Analytics: wykorzystywany do ograniczenia częstotliwości żądań. W wypadku używania przez Administratora usługi Google Tag Manager, nazwa pliku cookie zmieniona będzie na _dc_gtm_{property-id}

_gid

stały

1 dzień

Google Analytics: wykorzystywany do rozróżniania użytkowników i sesji.

_ga

stały

2 lata

Plik Google Analytics: wykorzystywany do rozróżniania użytkowników i sesji.

_gcl_au

Stały

26 miesięcy

Plik Google Ads wykorzystywany do badania konwersji użytkowników.

 

PHPSESSID

sesyjny

do końca wizyty

Plik rozpoznaje sesję użytkownika podczas trwania wizyty na stronie.

csrf-cookie

Stały

2 godziny

Plik wykorzystywany jest w celu ochrony zawartości formularzy. Plik wykorzystywany jest wyłącznie przez system CMS.

PRIMEO_SM_KEY

Sesyjny

do końca wizyty

Plik wykorzystywany w celu obsługi pamięci podręcznej użytkownika sytemu CMS. Plik wykorzystywany jest wyłącznie przez system CMS.

logout-cookie

sesyjny

30 minut

Plik wykorzystywany do przechowywania znacznika czasu, po którego upływie następuje wylogowanie użytkownika w przypadku bezczynności.  Plik wykorzystywany jest wyłącznie przez system CMS.

tree-element-

stały

7 dni

Plik rozpoznaje ostatnio otwarte węzły w menu CMS. Plik wykorzystywany jest wyłącznie przez system CMS.

library-last-folder-library

stały

1 rok

Plik rozpoznaje ostatnio otwarty folder w bibliotece CMS. Plik wykorzystywany jest wyłącznie przez system CMS.

primeo-user, primeo-page-user

Stały

7 dni

Plik rozpoznaje użytkownika wykorzystującego przycisk „zapamiętaj mnie”. Plik wykorzystywany jest wyłącznie przez system CMS.

primeo-col-left-closed

Stały

1 rok

Plik rozpoznaje parametr zamknięcie lewego menu. Plik wykorzystywany jest wyłącznie przez system CMS.

csrf-cookie-name

Stały

2 godziny

Plik wykorzystywany jest w celu ochrony zawartości formularzy. Plik wykorzystywany jest wyłącznie przez system CMS.

article-content-element

Sesyjny

1 minuta

Plik rozpoznaje ostatnio przeglądaną kategorię artykułów. Plik wykorzystywany jest wyłącznie przez system CMS.

- product-content-element

Sesyjny

1 minuta

Plik rozpoznaje ostatnio przeglądaną kategorię produktów. Plik wykorzystywany jest wyłącznie przez system CMS.

lock-back-href

Sesyjny

1 minuta

Plik rozpoznaje adres URL odwiedzony przez użytkownika wypadku blokad tego adresu i konieczności przekierowania użytkownika na inny adres.Plik wykorzystywany jest wyłącznie przez system CMS.

{form-id}

Sesyjny

1 minuta

Plik zapisuje w swojej treści identyfikator formularza na potrzeby zabezpieczenia przed zjawiskiem cross-site request forgery. Plik wykorzystywany jest wyłącznie przez system CMS.

last_page, primeo-page-logged-in-back, primeo-page-logged-out-back

Sesyjny

1 minuta

Pliki umożliwiają generowanie linku do ponownego zalogowania, zależnie od powodu wylogowania. Plik wykorzystywany jest wyłącznie przez system CMS.

p-popup-lang-{id_wersji_językowej},

p-popup

Sesyjny

Do końca wizyty

Plik określający czy wyświetlić użytkownikowi popup. Plik wykorzystywany jest wyłącznie przez system CMS.

p-cookies

Stały

365 dni

Plik określający czy wyświetlić użytkownikowi komunikat z informacją o plikach Cookie.

Wykorzystywany wyłącznie przez system CMS

dp-cookies

Stały

360 dni

Plik określający czy wyświetlić użytkownikowi komunikat z informacją o plikach Cookie.

Wykorzystywany wyłącznie przez system CMS

Dotyczy serwisu praca.effector.pl

dp-popup

Sesyjny

Do końca wizyty

Plik określający czy wyświetlić użytkownikowi popup. Plik wykorzystywany jest wyłącznie przez system CMS.

Dotyczy serwisu praca.effector.pl

__tawkuuid

Stały

 

Plik związany z czatem on-line.

Dotoczy serwisu praca.effector.pl

TawkConnectionTime

Sesyjny

Do końca wizyty

Plik związany z czatem on-line.

Dotoczy serwisu praca.effector.pl

Pliki cookie są wykorzystywane w naszym serwisie internetowym w oparciu o zgodę wyrażaną zgodnie z art. 173 Prawa telekomunikacyjnego, art. 18 ust. 4 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz w oparciu o prawnie uzasadniony interes administratora danych osobowych, w postaci celów analitycznych w zakresie wykorzystania serwisu internetowego oraz dla celów optymalizacji korzystania przez użytkownika z serwisu internetowego.

Jeśli użytkownik uzna, że nie odpowiada mu stosowanie plików cookie w naszym serwisie internetowym może za pomocą odpowiedniej konfiguracji oprogramowania (w szczególności ustawień przeglądarki) wyłączyć ich stosowanie.

Użytkownik może również w dowolnym momencie zmienić zakres wykorzystania plików. Istnieje także możliwość wykasowania przez użytkownika w każdej chwili plików cookie zapisanych na urządzeniu końcowym przez nasz serwis internetowy.

Większość przeglądarek internetowych domyślnie akceptuje pliki cookie - dopuszcza zapisywanie plików cookie w urządzeniu końcowym użytkownika.  Jak wskazano wyżej użytkownik może jednak zmienić ustawienia dotyczące plików cookie. Ustawienia te mogą zostać zmienione w różny sposób m.in. aby przeglądarka całkowicie blokowała pliki cookie lub wysyłała ostrzeżenie przed zapisaniem pliku cookie w urządzeniu końcowym użytkownika.

Poniżej dla ułatwienia opisano przykładowy sposób wyłączania plików cookie w wybranych przeglądarkach internetowych:
- W przeglądarce Internet Explorer należy wybrać w menu głównym „Narzędzia > „Opcje internetowe” > "Prywatność", a następnie suwakiem ustawić poziom w pozycji najwyższej.
- W przeglądarce Mozilla Firefox należy wybrać w menu głównym „Narzędzia > Opcje > Prywatność”, a następnie uaktywnić pole Program Firefox: „będzie używał ustawień użytkownika”, o plikach cookie decyduje zaznaczenie – bądź nie – pola „Akceptuj ciasteczka”.
- W przeglądarce Google Chrome należy wybrać w menu głównym menu „Ustawienia > Opcje > Dla zaawansowanych” w sekcji „Prywatność”, kliknąć w przycisk „Ustawienia treści” i wybrać „Blokuj wszystkie”.
- W przeglądarce Opera należy wybrać w menu głównym „Narzędzie > Preferencje > Zaawansowane”, o ciasteczkach decyduje zaznaczenie – bądź nie – pola „Ciasteczka”.
- W przeglądarce Safari wybierz opcję „Akceptuj cookie” a następnie ustawienie: „Nigdy”.
Szczegółowe informacje, znaleźć można na stronach producentów przeglądarek.

Pragniemy jednak wskazać, iż ograniczenie stosowania plików cookie, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w naszym serwisie internetowym.

Niniejsza Polityka prywatności jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana, aby odzwierciedlała ona wszelkie zmiany w sposobie przetwarzania danych osobowych lub wykorzystania plików cookie. 

Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od: 25 maja 2018 roku.