INFORMACJA O REALIZOWANEJ STRATEGII PODATKOWEJ ZA ROK 2020

 

Niniejszy dokument stanowi realizację obowiązku sporządzenia i opublikowania przez Effect Glass S.A. informacji o realizowanej strategii podatkowej za Rok Podatkowy 2021 wynikającego z art. 27c ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych.

 

Wykaz skrótów

Effect Glass, Spółka Effect Glass Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach (adres: ul. Hauke–Bosaka 2, 25-214 Kielce), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000077755, NIP: 634-10-23-465, REGON: o kapitale zakładowym w wysokości 1.000.000,00 zł w całości opłaconym, BDO: 000157463
Ustawa CIT ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tj. Dz.U. z 2021 r. Nr 1800 ze zm.)
Ordynacja podatkowa ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1540 ze zm.) 
Ustawa VAT ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 685 ze zm.)
Ustawa PIT ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1128 ze zm.)
Ustawa o podatku akcyzowym ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 722 ze zm.)
Rok Podatkowy 2020 okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

 

Informacje o Spółce

Effect Glass jest producentem wysokiej jakości szyb zespolonych oraz szkła hartowanego. W Roku Podatkowym 2020 Spółka prowadziła działalność gospodarczą z wykorzystaniem posiadanych środków produkcji zlokalizowanych w dwóch zakładach produkcyjnych znajdujących się w Kielcach i w Wędkowach.

Spółka dysponuje jednym z najnowocześniejszych parków maszynowych w Polsce, opartym na zaawansowanych rozwiązaniach technologicznych. Zautomatyzowany proces produkcji, wysoko wykwalifikowana kadra oraz współpraca ze starannie wyselekcjonowanymi sprawdzonymi dostawcami pozwalają zapewnić wysoką jakość dostarczanych produktów, oraz terminową realizację zamówień dzięki czemu Effect Glass jest cenionym na rynku producentem szyb zespolonych i szkła hartowanego.

 

Misja podatkowa Spółki

Effect Glass prowadzi działalność gospodarczą respektując zasady etyki biznesu. Misją Spółki jest działanie w sposób uczciwy i transparentny we wszystkich sferach działalności, w tym również w zakresie rozliczeń podatkowych.

W przekonaniu Spółki wywiązywanie się z obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego, w tym dostarczanie organom podatkowym wymaganych informacji zarówno w postaci składania wymaganych przepisami prawa deklaracji, jak i poprzez udzielanie rzetelnych odpowiedzi na pytania i wezwania organów podatkowych, a także uiszczanie należnych podatków jest obowiązkiem każdego przedsiębiorcy.

Terminowa realizacja obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego, w tym w szczególności terminowe uiszczanie podatków, stanowi element społecznej odpowiedzialności Effect Glass. Spółka dąży do przestrzegania przepisów prawa podatkowego, a w rezultacie do uiszczania podatków w kwotach i w terminach wymaganych przepisami prawa.

Działania Effect Glass nie są nastawione na optymalizację rozliczeń podatkowych. Spółka nie akceptuje sprzecznych z przepisami prawa działań mających na celu uchylanie się od zobowiązań podatkowych, a obowiązki wynikające z przepisów prawa podatkowego są jednym z czynników uwzględnianych w procesie podejmowania decyzji biznesowych.

Spółka stara się w pełni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa (w tym przepisów prawa podatkowego) działając w sposób, który podtrzymuje reputację Spółki jako odpowiedzialnego przedsiębiorcy. We wszystkich obszarach prowadzonej działalności Effect Glass popiera i realizuje zasady odpowiedzialnego biznesu.

 

Akceptowany poziom ryzyka podatkowego

Poziomem ryzyka podatkowego akceptowanego przez Spółkę jest poziom niski.

Effect Glass podejmuje działania zmierzające do minimalizacji ryzyk związanych z rozliczeniami podatkowymi Spółki, w tym w szczególności:

 • ryzyka nieprawidłowego zaklasyfikowania transakcji dla celów podatkowych,,
 • ryzyka wystąpienia zaległości podatkowych związanych z nieprawidłową kalkulacją, brakiem zapłaty lub nieterminową zapłatą należnych podatków,
 • ryzyka niezłożenia lub nieterminowego złożenia deklaracji podatkowych,
 • ryzyka niewykonania lub nieterminowego wykonania pozostałych obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego, jak również
 • ryzyka pociągnięcia do odpowiedzialności karnej skarbowej osób odpowiedzialnych za rozliczenia podatkowe Spółki.

Effect Glass nie zawiera transakcji niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa oraz obarczonych istotnym ryzykiem podatkowym.W przypadku nieprecyzyjnych przepisów prawa podatkowego, skutkujących możliwością rozbieżnej ich interpretacji, Spółka co do zasady przyjmuje interpretację związaną z niższym ryzykiem zakwestionowania jej przez organy podatkowe.

W sytuacjach budzących wątpliwości Spółka korzysta z usług zewnętrznych doradców świadczących w sposób profesjonalny pomoc prawną i usługi doradztwa podatkowego.

 

Procesy i procedury dotyczące zarządzania wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego i zapewniających ich prawidłowe wykonanie

W celu realizacji wyznaczonych celów i kierunków działania w zakresie obowiązków podatkowych Spółka opracowała i wdrożyła procedury i procesy zmierzające do zapewnienia prawidłowości i terminowości realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego. Określają one standardy, zasady działania i praktyczne wskazówki mające na celu zabezpieczenie realizacji polityki podatkowej Effect Glass.

Do obszarów objętych wskazanymi powyżej procedurami i/lub procesami należą między innymi:

 • czynności związane z weryfikacją kontrahenta i przedmiotu transakcji – Spółka stara się dochować należytej staranności w tym zakresie w celu ograniczenia ryzyk związanych z realizowanymi transakcjami,
 • weryfikacja umów z kontrahentami – umowy opiniowane są przez Główną Księgową odpowiedzialną za rozliczenia podatkowe Spółki, a ponadto muszą uzyskać aprobatę działu prawnego pod względem formalno-prawnym;
 • czynności związane z rozliczaniem poszczególnych podatków i sporządzaniem deklaracji,
 • płatności zobowiązań podatkowych,
 • raportowanie schematów podatkowych,
 • zgłaszanie nietypowych sytuacji,
 • zasady postępowania w trakcie kontroli i postępowań podatkowych,
 • obieg i archiwizacja dokumentów.

W bieżące rozliczenia podatkowe Spółki zaangażowani są pracownicy Działu Księgowości posiadający odpowiednią wiedzę i kwalifikacje. Pracownicy Działu Księgowości podnoszą swoje kwalifikacje zawodowe uczestnicząc regularnie w szkoleniach z zakresu przepisów prawa podatkowego i rachunkowości, analizując orzecznictwo sądów administracyjnych, interpretacje organów podatkowych oraz dostępne na rynku publikacje z zakresu prawa podatkowego i rachunkowości.

Prace Działu Księgowości nadzoruje Główna Księgowa, która sprawuje również pieczę nad procesem decyzyjnym odnoszącym się do kwestii mających znaczenie dla rozliczeń podatkowych Spółki.

Istotne kwestie podatkowe są na bieżąco raportowane i konsultowane z Zarządem Spółki. Decyzje w istotnych sprawach podatkowych podejmowane są przez Zarząd, po konsultacji z Główną Księgową i – w miarę potrzeb – z zewnętrznymi doradcami podatkowymi.

Wskazać należy, że stosowane w Effect Glass procedury i procesy odnoszą się nie tylko do czynności pracowników Działu Księgowości bezpośrednio związanych z rozliczeniami podatkowymi Spółki. Obejmują one także działania podejmowane na wszystkich etapach realizowanych transakcji czy procesów mających wpływ na rozliczenia podatkowe Spółki. Istotnym elementem jest zatem komunikacja i współpraca pomiędzy pracownikami wszystkich (w tym również niepodatkowych) działów zaangażowanych w realizację danego procesu.

W Roku Podatkowym 2020 pracownicy Działu Księgowości na bieżąco monitorowali zmiany przepisów prawa podatkowego i ich ewentualny wpływ na realizowane przez Spółkę transakcje, a w razie potrzeby aktualizowali stosowane w Spółce procedury i wewnętrznie przyjęte zasady.

Na bieżąco kontrolowana była też realizacja poszczególnych procesów. W razie zidentyfikowania nieprawidłowości nie tylko korygowano błędne zapisy księgowe mające wpływ na rozliczenia podatkowe Spółki, ale dodatkowo kierowano odpowiednią komunikację do uczestników danego procesu.

Podejmowano również działania w zakresie oceny i kontroli ryzyk podatkowych związanych z działalnością Spółki zmierzające do ograniczenia ryzyka do akceptowalnego niskiego poziomu.

Główna Księgowa regularnie informowała Zarząd Spółki o zagadnieniach podatkowych związanych z realizowaną przez Spółkę działalnością oraz o związanych z nimi ryzykach, czy dodatkowych obowiązkach wynikających z przepisów prawa podatkowego.

W Roku Podatkowym 2020 kwestie podatkowe były jednym z istotnych czynników branych pod uwagę podczas podejmowania decyzji biznesowych.

W przypadku wątpliwości Spółka uzyskiwała opinie zewnętrznych doradców świadczących w sposób profesjonalny pomoc prawną i/lub usługi doradztwa podatkowego.

 

Dobrowolne formy współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej

Spółka współpracuje z organami Krajowej Administracji Skarbowej w bieżących kwestiach związanych z rozliczeniami podatkowymi Effect Glass. W Roku Podatkowym 2020 bez zbędnej zwłoki udzielano odpowiedzi na wezwania organów podatkowych pozostając z pracownikami organów podatkowych w kontakcie mailowym i/lub telefonicznym.

W Roku Podatkowym 2020 Spółka nie realizowała dobrowolnych form współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej w rozumieniu przepisów Ordynacji podatkowej – Effect Glass Spółka nie jest stroną umowy o współdziałanie w zakresie podatków pozostających we właściwości Krajowej Administracji Skarbowej, o której mowa w art. 20s Ordynacji podatkowej.

 

Realizacja obowiązków podatkowych

Zgodnie z realizowaną strategią podatkową Spółka dążyła do przestrzegania przepisów prawa podatkowego i realizacji wszystkich wynikających z tych regulacji obowiązków. Podejmowane działania uwzględniały zasady:

 • przestrzegania przepisów prawa podatkowego i realizacji wynikających z nich obowiązków,
 • podejmowania istotnych decyzji biznesowych z uwzględnieniem kwestii podatkowych,
 • transparentnych i uczciwych relacji z organami Krajowej Administracji Skarbowej.

Zdarzenia gospodarcze realizowane w Roku Podatkowym 2020 zostały zaewidencjonowane w księgach rachunkowych zgodnie z wdrożonymi w Spółce procedurami i zasadami zmierzającymi do zapewnienia prowadzenia ksiąg w sposób rzetelny, bezbłędny, sprawdzalny i na bieżąco. Zapisy w księgach dokonywane były ze szczegółowością niezbędną do celów podatkowych.  

Spółka sporządziła sprawozdanie finansowe za 2020 rok, które zostało poddane badaniu przez biegłego rewidenta oraz opublikowane we właściwym rejestrze sądowym.

W roku podatkowym 2020 Spółka pełniła rolę podatnika i płatnika podatku dochodowego od osób prawnych, podatnika podatku od towarów i usług, podatnika podatku od czynności cywilnoprawnych, podatnika podatku od nieruchomości, podatnika podatku rolnego oraz płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych.

W związku z rozliczeniami za rok 2020 złożono następujące deklaracje podatkowe:

Podatek dochodowy od osób prawnych

 • CIT-8 - zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych
 • CIT-10Z - deklaracja o wysokości pobranego przez płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych, od dochodów (przychodów) osiągniętych przez podatników niemających siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • CIT-ST Informacja podatnika do ustalenia należnych jednostkom samorządu terytorialnego dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych
 • IFT-2R Informacja o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych niemających siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • TPR-C – informacja o cenach transferowych

Podatek od towarów i usług

 • VAT-7 - deklaracja dla podatku od towarów i usług
 • Vat-UE - informacja podsumowująca o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach
 • JPK_VAT - dokument elektroniczny zawierający ewidencję VAT (zestaw informacji o zakupach i sprzedaży, który wynika z ewidencji VAT za dany okres) oraz deklarację VAT.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

 • PCC-3 - deklaracja w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych

Podatki i opłaty lokalne

 • DN-1 – deklaracja na podatek od nieruchomości
 • DR-1 – deklaracja na podatek rolny

Podatek dochodowy od osób fizycznych

 • PIT-4R – deklaracja roczna o zaliczkach na podatek dochodowy
 • PIT-11 - informacja o przychodach z innych źródeł oraz o dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy

Deklaracje podatkowe składane były do właściwego organu we wskazanych przepisami prawa terminach. W terminie regulowano również wymagane należności podatkowe.

W Roku Podatkowym 2020 Spółka nie korzystała z ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych w rozumieniu Rozdziału 7a Działu III Ordynacji podatkowej. Spółka nie korzysta też z innych ulg podatkowych.

W Roku Podatkowym 2020 nie przekazano Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji o schematach podatkowych, o których mowa w art. 86a §1 pkt 10 Ordynacji podatkowej.

 

Transakcje z podmiotami powiązanymi

W Roku Podatkowym 2020 Spółka nie realizowała transakcji z podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 Ustawy CIT, których wartość przekracza 5% sumy bilansowej aktywów w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego Spółki.

W ocenie Spółki przepisy Ustawy CIT z których wynika obowiązek składania informacji o realizowanej strategii podatkowej nie precyzują, czy na potrzeby identyfikowania transakcji z podmiotami powiązanymi jakie powinny zostać wskazane w informacji o realizowanej strategii podatkowej należy uwzględniać wartość brutto, czy wartość netto (pomniejszoną o podatek od towarów i usług) poszczególnych transakcji. Uwzględniając, wprowadzone art. 11k ust. 2 Ustawy CIT rozwiązanie dotyczące zasad kalkulacji wartości transakcji na potrzeby zdefiniowania transakcji objętych obowiązkiem sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych Spółka przyjmuje, że wartość transakcji, do której jest odwołanie w art. 27c ust. 2 pkt 3 lit. a) Ustawy CIT jest wartością netto tj. pomniejszoną o podatek od towarów i usług.

 

Planowane lub podejmowane działania restrukturyzacyjne

W roku podatkowym 2020 Spółka nie planowała ani nie podejmowała działań restrukturyzacyjnych mogących mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych podatnika lub podmiotów powiązanych w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 Ustawy CIT.

 

Złożone wnioski o wydanie ogólnej interpretacji podatkowej, interpretacji przepisów prawa podatkowego, wiążącej informacji stawkowej oraz wiążącej informacji akcyzowej

W Roku Podatkowym 2021 Spółka nie występowała z wnioskami o wydanie:

 • ogólnej interpretacji podatkowej, o której mowa w art. 14a §1 Ordynacji podatkowej,
 • interpretacji przepisów prawa podatkowego, o której mowa w art. 14b Ordynacji podatkowej,
 • wiążącej informacji stawkowej, o której mowa w art. 42a Ustawy VAT,
 • wiążącej informacji akcyzowej, o której mowa w art. 7d ust. 1 Ustawy o podatku akcyzowym.

W Roku Podatkowym 2021 Spółka wystąpiła z wnioskiem o wydanie:

 • interpretacji przepisów prawa podatkowego, o której mowa w art. 14b Ordynacji podatkowej, dotyczącej podatku od towarów i usług


Rozliczenia podatkowe na terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową

W Roku Podatkowym 2020 Spółka nie realizowała transakcji z podmiotami z krajów stosujących szkodliwą konkurencję. W konsekwencji nie dokonywano rozliczeń na terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową wskazanych w aktach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11j ust. 2 i na podstawie art. 23v ust. 2 Ustawy PIT oraz w obwieszczeniu ministra właściwego do spraw finansów publicznych wydanym na podstawie art. 86a § 10 Ordynacji podatkowej.